صفحه نخست        |        پروفایل مدیر وبلاگ        |        پست الکترونیک                     

بفرمایید کد موس!!!باب اسفنجی و پرنسسی و وینکسی و نمویی نظر نظر و نظرمنتظر

                                            کد موس باب اسفنجی 

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/toons/too-12/too1107.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/02/spongebob-squarepants-4.html" target="_blank" title="SpongeBob SquarePants"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="SpongeBob SquarePants" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/toons/too-12/too1106.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/02/spongebob-squarepants-patrick-star.html" target="_blank" title="SpongeBob SquarePants Patrick Star"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="SpongeBob SquarePants Patrick Star" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>


<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/toons/too-12/too1105.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/02/spongebob-squarepants-squidward-tentacles.html" target="_blank" title="SpongeBob SquarePants Squidward Tentacles"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="SpongeBob SquarePants Squidward Tentacles" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/toons/too-12/too1104.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/02/spongebob-squarepants-mr-krabs.html" target="_blank" title="SpongeBob SquarePants Mr. Krabs"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="SpongeBob SquarePants Mr. Krabs" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

کد موس نمویی

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1009.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1009.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/30/cute-finding-nemo.html" target="_blank" title="Cute Finding Nemo"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cute Finding Nemo" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1003.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1003.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/30/squirt-swimming-finding-nemo-sea-turtle.html" target="_blank" title="Sea Turtle - Finding Nemo Squirt Swimming"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Sea Turtle - Finding Nemo Squirt Swimming" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1005.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-11/too1005.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/30/dory-finding-nemo-pacific-regal-blue-tang.html" target="_blank" title="Pacific Regal Blue Tang - Finding Nemo Dory"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Pacific Regal Blue Tang - Finding Nemo Dory" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

کد موس پرنسسی

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-10/too969.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/12/29/princess-jasmine-4.html" target="_blank" title="Princess Jasmine"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Princess Jasmine" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too922.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/11/14/tinkerbell-angry.html" target="_blank" title="Tinkerbell Angry"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Tinkerbell Angry" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too747.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too747.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/disney-the-little-mermaid-ariel-glitter.html" target="_blank" title="Disney The Little Mermaid Ariel Glitter"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Disney The Little Mermaid Ariel Glitter" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too746.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too746.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/disney-sleeping-beauty-princess-aurora-glitter.html" target="_blank" title="Disney Sleeping Beauty Princess Aurora Glitter"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Disney Sleeping Beauty Princess Aurora Glitter" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too743.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too743.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/disney-snow-white-glitter.html" target="_blank" title="Disney Snow White Glitter"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Disney Snow White Glitter" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too745.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-8/too745.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/02/01/disney-cinderella-glitter.html" target="_blank" title="Disney Cinderella Glitter"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Disney Cinderella Glitter" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

کد موس وینکسی

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too869.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-bloom.html" target="_blank" title="Winx Club -  Bloom"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Bloom" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too868.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-layla.html" target="_blank" title="Winx Club -  Layla"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Layla" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too870.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-musa.html" target="_blank" title="Winx Club -  Musa"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Musa" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too871.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-flora.html" target="_blank" title="Winx Club -  Flora"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Flora" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too872.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-stella.html" target="_blank" title="Winx Club -  Stella"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Stella" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/toons/too-9/too867.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2009/07/17/winx-tecna.html" target="_blank" title="Winx Club -  Tecna"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Winx Club -  Tecna" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>موضوع مطلب : کد موس

ارسال شده در: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: ٢:۱٢ ‎ب.ظ :: توسط : سامی
درباره وبلاگ
سامی
nothing about us....
صفحات وبلاگ
RSS Feed